「JA學生營商體驗計劃」展銷會

請支持母校同學參加之聯校活動

「JA學生營商體驗計劃」展銷會
日期:2012年12月15日. (星期六)
時間:上午11時至下午5時

地點:中環遮打花園
金文泰中學第71號攤位
校友們如當日有空路過中環, 不妨給師弟妹們打打氣